Uppförendepolicy

Har du frågor kontakta oss.

Kontakta oss

Allmänna principer

VKE Entreprenad AB vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och ägare samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och krav. Vårt ansvar gäller i de samhällen och miljöer där vi är verksamma samt gentemot våra anställda, affärspartners och samhället i allmänhet. Vi har därför definierat ett antal grundregler för vårt agerande:

  • Vi respekterar mänskliga rättigheter.
  • Vi arbetar på ett socialt ansvarstagande sätt i samhället.
  • Vi bedriver vår verksamhet med hög integritet och moral.
  • Vi följer de lagar och förordningar som gäller där vi är verksamma.
  • Vi tar ansvar för miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

 

MEDARBETAREN

Att ha en stark och varaktig relation till alla anställda, vilken bygger på ömsesidig respekt och
värdighet, är mycket viktigt för VKE Entreprenad AB. De anställningsvillkor som erbjuds de anställda
ska uppfylla minimikraven i nationell lag.

Vi erbjuder en säker och sund arbetsmiljö och vi försöker ständigt genomföra förbättringar.

Vi ger individer lika möjligheter oavsett ras, hudfärg, kön, nationalitet, religion, etnisk tillhörighet
eller andra särskiljande egenskaper. Vi tillåter varken diskriminering, trakasserier eller kränkande
särbehandling.

Vi uppmuntrar de anställda och andra personer som arbetar med VKE Entreprenad AB att rapportera missförhållanden och berättigad oro så att korrekt granskning och åtgärd kan vidtas och utan att den rapporterande blir utsatt för vedergällning.

Vi erkänner arbetstagarnas rätt att bilda eller ansluta sig till fackföreningar i enlighet med respektive
landets lagar och principer.

Vi erbjuder de anställda utbildningsmöjligheter som stöder deras nuvarande och framtida
arbetsplaner.

Vi anställer inga personer under 15 år.

Vi tillämpar inte tvångsarbete, slavarbete eller andra former av ofrivilligt arbete vid våra
arbetsplatser. Vi tillåter inga förfaranden som begränsar de anställdas fria rörlighet

 

MARKNADEN

Korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknaderna och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. VKE Entreprenad motsätter sig sådana förfaranden.

Vi ska inte agera i strid mot tillämpliga konkurrenslagar.

Vi ska inte, direkt eller indirekt, erbjuda eller ge otillbörlig betalning eller annan ersättning till någon
person eller någon organisation i syfte att förmå personen eller organisationen att agera i strid mot
föreskrivna åligganden för att erhålla, behålla eller styra uppdrag eller få andra otillbörliga fördelar
inom ramen för VKE Entreprenads verksamhet.

Vi ska inte, direkt eller indirekt, begära eller acceptera någon form av otillbörlig betalning eller annan
ersättning som ges i syfte att förmå oss att agera i strid mot våra föreskrivna åligganden.
Vi redovisar alla finansiella transaktioner korrekt enligt redovisningssed.

 

MILJÖ, ARBETSMILJÖ OCH KVALITET

VKE Entreprenad är övertygat om att projektutveckling och byggrelaterade tjänster kan bidra till en
mer hållbar värld och har en aktiv miljöledning på alla nivåer.

Hållbarhet är ett nyckelord.

Vårt miljöarbete är en viktig och naturlig del i vårt systematiska förbättringsarbete, i våra
entreprenader och i våra framtida planer.

Vi arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv, vilket innebär prioritering av
miljövänliga lösningar och undvikande av miljöbelastande ämnen så långt det är möjligt.

Vi har organisationsstrukturer, ledningssystem, rutiner och utbildningsplaner för att se till att
åtminstone alla relevanta lagar, förordningar och normer följs.

Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med att utveckla arbetsmiljön och främja medarbetarnas
hälsa, för att förhindra skador och sjukdom.

På våra arbetsplatser ska alla vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet och följa riktlinjer och regler.
På VKE Entreprenad skall alla ta ansvar för egen och andras arbetsmiljö och använda adekvat
utrustning och skydd.

På VKE Entreprenad skall alla ta ansvar för kvalitén och sträva efter att i varje steg leverera bästa
möjliga kvalité genom rätt arbetssätt och rätt egenkontroller.

 

VD Tony Jingnert

2020-04-01

Har du frågor?

Kontakta oss gärna om du har några funderingar. Du gör det bäst genom informationen på vår kontaktsida. 

Kontakta oss